Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ- ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΜΠΡΟΥΖ ( 2010)

Η Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Στις 29-30 Νοεμβρίου 2002 δρομολογήθηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενισχυμένη Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Ύστερα από 8 έτη ευρωπαϊκής συνεργασίας, το 2010, με την ψήφιση του Ανακοινωθέντος της Bruges, τέθηκαν οι ακόλουθοι στρατηγικοί στόχοι για τη δεκαετία 2011-2020:

 1. ένα συνολικό όραμα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση το 2020
 2. 11 στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο 2011-2020 με βάση το όραμα αυτό
 3. 22 βραχυπρόθεσμα εφικτοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο για τα πρώτα τέσσερα έτη (2011-2014) και αναφορά της στήριξης στο επίπεδο της ΕΕ
 4. γενικές αρχές που θα διέπουν τη διακυβέρνηση και την ίδια ευθύνη για τη διαδικασία της Κοπεγχάγης 

Το συνολικό όραμα για την ΕΕΚ το 2020 συνίσταται στα ακόλουθα:

 1. ελκυστική και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ
 2. υψηλής ποιότητας αρχική ΕΕΚ
 3. εύκολα προσβάσιμη και επαγγελματικά προσανατολισμένη συνεχιζόμενη ΕΕΚ
 4. ευέλικτα συστήματα ΕΕΚ, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα 
 5. επικύρωση των μη τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης
 6. ενιαίος ευρωπαϊκός προσανατολισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης
 7. ουσιαστικά ενισχυμένες δυνατότητες για διακρατική κινητικότητα
 8. εύκολα προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διά βίου ενημέρωσης, προσανατολισμού και συμβουλευτικής

Περισσότερες πληροφορίες:

http://europeanbasicskillsnetwork.wordpress.com