Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου μάθησης και Νεολαίας, συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις μεταβολές της αγοράς εργασίας και μεριμνά για τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

β) μεριμνά για τη συστηματική αναπροσαρμογή των επαγγελματικών τομέων και των ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ., το Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας, τα ΕΠΑ.Λ., τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και τις Ε.Σ.Κ. και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) προβαίνει στην εκτίμηση και σε εισήγηση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας του άρθρου 85 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) αξιολογεί τις τεκμηριωμένες προτάσεις που κατατίθενται από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και άλλους φορείς αρμοδίως για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των Ε.Σ.Κ και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στις δομές της διά βίου μάθησης και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) παρακολουθεί τις ειδικότητες που λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. με βάση τη χωροταξική απόσταση μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες παρέχονται, τον κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό/προσωπικό κατάρτισης και το δυναμικό μαθητών/καταρτιζομένων/μαθητευομένων και, εφόσον εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις των ειδικοτήτων αυτών, εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την κατάργηση ή την αναστολή λειτουργίας τους ή, εφόσον εντοπίζει άλλες αδυναμίες, εισηγείται τρόπους για την αντιμετώπισή τους,

στ) παρακολουθεί την εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού υποδομών, εξοπλισμών, υπηρεσιών, εκπαιδευτικού υλικού και διαδικασιών και την παροχή εύλογων προσαρμογών σε όλα τα επίπεδα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον εντοπίζει αδυναμίες και ελλείψεις, τρόπους για την αντιμετώπισή τους,

ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κριτήρια για την επαναχωροθέτηση των εκπαιδευτικών μονάδων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που αντιστοιχούν στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5), ύστερα από αξιολόγησή τους σε βάθος τριετίας,

η) μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των εισροών και εκροών της παρεχόμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης και για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αντίληψης για τα θέματα πιστοποίησης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της Χώρας,

θ) ασκεί λοιπές αρμοδιότητες που του ανατίθενται, στο πλαίσιο της αποστολής του.

 

Συγκρότηση

Για να δείτε την πιο πρόσφατη Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. πατήστε εδώ.

Αρμοδιότητες-Λειτουργία

Για να δείτε την πιο πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που περιγράφει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. πατήστε εδώ.

Δράση-Πεπραγμένα

Από τη συγκρότησή του (24/02/2021) μέχρι σήμερα, το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό συνεδριάσεων, κατά τις οποίες συζητήθηκαν και διαμορφώθηκαν εισηγήσεις για βασικές μεταρρυθμίσεις για την Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ., που εισήχθησαν με τον ν. 4763/20 με πιο σημαντικές τις ακόλουθες:

 • Ίδρυση και λειτουργία των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).
 • Μετατροπή λειτουργούντων δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ.
 • Ίδρυση νέων αλλά και πειραματικών ειδικοτήτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε Πειραματικά και Θεματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • Ίδρυση και λειτουργία των Κλαδικών Συμβουλίων Δεξιοτήτων (Κ.Σ.Δ.).
 • Έγκριση της αναβάθμισης προγραμμάτων σπουδών για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για διαβίβαση προς έγκριση των Εισηγήσεων των Συντονιστών – Υπευθύνων Τομεαρχών του Ι.Ε.Π. Θεματικών Κατηγοριών, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220.
 • Έγκριση των μεταβολών Σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024 (προσθήκη τομέων, ειδικοτήτων, ίδρυση/κατάργηση σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.).
 • Έγκριση λειτουργίας Ειδικοτήτων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.).
 • Καθορισμός του συνόλου των προσφερόμενων ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
 • Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού θέσεων ειδικοτήτων ανά Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. και άλλων Υπουργείων που συμπεριελήφθησαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο για το έτη 2022-2023 και 2023-2023, σύμφωνα με το άρθρο 4Δ του ν. 4777/21 και με την παρ. 7 του άρθρου 13δ του ν. 4186/2031.
 • Ίδρυση πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού.
 • Έγκριση του Εθνικού σχεδίου εφαρμογής για την Ε.Ε.Κ. (National Implementation Plan.
 • Έγκριση τμημάτων – ειδικοτήτων για τα Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής για το έτος 2022-2023.
 • Καθορισμός του συνόλου των προσφερόμενων ειδικοτήτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
 • Έγκριση λειτουργίας τμημάτων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024.
 • Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες εκθέσεις για τα πεπραγμένα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. για τα έτη 2021 και 2022 και για τον προγραμματισμό των επόμενων ετών.
 • Εγκρίθηκε το πρώτο «Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 2022-2024», στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ν. 4763/2020 για τα παραπάνω πεδία.»