Κανονιστικές Διατάξεις(ΚΥΑ/ΥΑ/Εγκύκλιοι)

1. 71705 /16/6/2021 (ΦΕΚ 2605)

    Υ.Α. με θέμα: Kαθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία  Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

2. 83541/19/7/2021(ΦΕΚ 3138)

   Υ.Α. με θέμα: Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

3. 83526/ 19/7/2021 (ΦΕΚ 3138)

   Υ.Α. με θέμα: Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

4. 83488/ 19/7/2021 (ΦΕΚ 3136 Β΄)

   Υ.Α. με θέμα: Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και   μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

5. 84836/28/7/2021 (ΦΕΚ 3394 Β΄)

    Υ.Α. με θέμα: Kαθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

6. 108991/15/9/2021 (ΦΕΚ 4265 Β΄)

    Υ.Α. με θέμα: Ίδρυση μονοθέσιου δημοτικού σχολείου στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

7. 27965/12/3/2021 (ΦΕΚ 196 Υ.Ο.Δ.Δ.)

    Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εποπτικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.

8. 97139/5/8/2021 (ΦΕΚ 3910 Β΄)

  Υ.Α. με θέμα: Επικαιροποίηση Ορισμού Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για την υλοποίηση των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης α) Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και β) Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity Corps-ESC] προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

9. 36953/6/4/2021 (ΦΕΚ 266 Υ.Ο.Δ.Δ.)

    Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

10. 37074/6/4/2021 (Φ"Κ 266 Υ.Ο.Δ.Δ.)

  Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

11. 37111/6/4/2021 (ΦΕΚ 267 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας   (Σ.Σ.Π.Α.Ε.)   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

12. 37053/6/4/2021 (ΦΕΚ 268 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας   (Σ.Σ.Π.Α.Ε.)   της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

13. 37137/6/4/2021 (ΦΕΚ 268 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας   (Σ.Σ.Π.Α.Ε.)   της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

14. 37046/6/4/2021 (ΦΕΚ 269 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

15. 37035/6/4/2021 (ΦΕΚ 269 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας           Δυτικής Μακεδονίας.

16. 37153/6/4/2021 (ΦΕΚ 270 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17. 37129/6/4/2021 (ΦΕΚ 270 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας   (Σ.Σ.Π.Α.Ε.),   της Περιφέρειας Αττικής.

18. 37096/6/4/2021 (ΦΕΚ 270 Υ.Ο.Δ.Δ.)

      Υ.Α. με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Κρήτη.

19. 58084/25/5/2021 (ΦΕΚ 2180 Β΄)

      Υ.Α. με θέμα: Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των προτύπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

20. /6/6/2021 (ΦΕΚ 472 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Διόρθωση σφαλμάτων σε 5 αποφάσεις συγκρότησης οργάνων (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και ενημέρωση των φορέων και των αναφερόμενων.

21. 67965/25/6/2021 (ΦΕΚ 488 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 36953/Κ3/1.4.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της  Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 266), λόγω αντικατάστασης μέλους.

22. 79663/8/7/2021 (ΦΕΚ 527 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20145/Κ3/22.02.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 130).

23. 108652 /5/9/2021 (ΦΕΚ 4146 Β΄)

      Υ.Α. με θέμα: Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας.

24. 117700/25/9/2021 (ΦΕΚ 809 Υ.Ο.Δ.Δ.)

     Υ.A. με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20145/Κ3/22.2.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ.130).

25. Β7/121875/18/6/2021 (ΦΕΚ 4531 Β')

      Κ.Υ.Α με θέμα: Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας.

26. 72109/18/6/2021 (ΦΕΚ 2606 Β΄)

 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

27. 84819/16/7/2021 (ΦΕΚ 3118 Β΄)

    Υ.Α. με θέμα: Εξειδίκευση των κριτηρίων της παραγράφου 3, του άρθρου 24 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και διαδικασία επιλογής για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ.».

28. 94217/30/7/2021 (ΦΕΚ 3487 Β΄)

     Υ.Α. με θέμα: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. για το έτος 2022 στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ..

29. 97484/26/8/2021 (ΦΕΚ 3938 Β΄)

     Υ.Α. με θέμα: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

30. 103842/30/8/2021 (ΦΕΚ 3963 Β΄)

      Υ.Α. με θέμα: Μετατροπή Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ..

31. /14/9/2021 (ΦΕΚ 2069 Γ΄)

     Υ.Α. με θέμα: Μετάταξη υπαλλήλου σε δημόσιο ΙΕΚ.

32. 111382/29/9/2021 (ΦΕΚ 4452 Β΄)

    Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ5/72109/ 17-06-2021 «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2606).

33. 127000/12/10/2021 (ΦΕΚ 4715 Β΄)

    Κ.Υ.Α. με θέμα: Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης(Ι.Ε.Κ.).

34. 7618/ΓΓ4/29/1/2021 (ΦΕΚ 328 Β΄)

    Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία K1/132209/03.08.2018 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων» (Β’ 3395).

35. 15726/17/2/2021 (ΦΕΚ 637 Β΄)

     Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 201572/Γ1/11-12-2014 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β’ 3399).

36. 29069/22/3/2021 (ΦΕΚ 218 Υ.Ο.Δ.Δ.)

      Υ.Α. με θέμα: Αντικατάσταση εκπροσώπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του αναπληρωτή αυτού, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

37. 36429/13/4/2021 (ΦΕΚ 1463 Β΄)

      Υ.Α. με θέμα: Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών.

38. 104531/2/9/2021 (ΦΕΚ 4043 Β΄)

     Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Κ1/132209/03.08.2018 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων» (Β΄ 3395).

39. 133308/26/10/2021 (ΦΕΚ 4954 Β΄)

     Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2944/17.4.2014   κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β’ 1098).

40. Φ9/90217/29/7/2021(ΦΕΚ 3470 Β΄)

      Υ.Α. με θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα της Α΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

41. 67637/ Δ4 /11/6/2021(ΦΕΚ 2503 Β΄)

      Κ.Υ.Α. με θέμα: Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

42. 59212/Κ1/26-5-2021 (Ψ3ΕΠ46ΜΤΛΗ-Γ1Ο)

     Υ.Α. με θέμα: Ανανέωση Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021- 2022.

43. 103857/Κ1/26-8-2021 (ΨΡ9Χ46ΜΤΛΗ-4ΡΥ)

  Υ.Α. με θέμα: Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

44. 103878/Κ1/26-8-2021(6ΟΧ346ΜΤΛΗ-ΔΙ7)

Υ.Α. με θέμα: Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

45.  177337/30/12/2021(ΩΓΘΓ46ΜΤΛΗ-ΗΝΖ)

Υ.Α. με θέμα: Ανάθεση Εκτέλεσης Υποέργων Διαχείρισης Των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), στο Ίδρυμα Νεολαίας Και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

46. 4887/28/4/2021(6ΗΒ546ΜΤΛΗ-803)

 Υ.Α. με θέμα: Ανάθεση υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Develop National Networks of Adult Education Providers in the field of Entrepreneurship (ENTRNET).

47.  105255/30/8/2021(6ΛΝΘ46ΜΤΛΗ-ΖΧ5)

 Υ.Α. με θέμα: Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

48.  105261/30/8/2021(6Ζ0Η46ΜΤΛΗ-ΘΗ0)

 Υ.Α. με θέμα: Απόσπαση και τοποθέτηση μονίμων Διοικητικών Υπαλλήλων σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

49. 111422/9/9/2021(65Η946ΜΤΛΗ-61Δ)

 Υ.Α. με θέμα: Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθυντή σε υποδιευθυντές και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε ΙΕΚ.

50. 40450/8/4/2021(6ΝΟΠ46ΜΤΛΗ-4Ε4)

 Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 με τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών» της υπό στοιχεία ΔΠ/59948/17.10.2017 απόφασης (Β΄3710).