Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνιστάται δωδεκαμελές Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.). Στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να συνιστώνται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε.

Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. συνεδριάζουν στην έδρα της οικείας περιφέρειας και υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε.

Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας, σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

β) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για την ικανοποίηση των αναγκών της οικείας περιφέρειας σε θέματα Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.,

γ) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας, στα ΕΠΑ.Λ., στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της περιφέρειάς τους,

δ) υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία περιφέρεια,

ε) επικοινωνούν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τρία (3) και πέντε (5), με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

στ) υποστηρίζουν τη μαθητεία σε κάθε περιφέρεια της Χώρας, με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους, κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε. συντάσσει ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα του και για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. Η έκθεση υποβάλλεται από το Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Συγκρότηση

Για να δείτε τις πιο πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις συγκρότησης των 15 Σ.Σ.Π.Α.Ε. πατήστε εδώ.

Αρμοδιότητες-Λειτουργία

Για να δείτε την πιο πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που περιγράφει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των Σ.Σ.Π.Α.Ε. πατήστε εδώ.

Δράση-Πεπραγμένα

Κατά τις συνεδριάσεις των Σ.Σ.Π.Α.Ε. συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα που οδήγησαν στη διαμόρφωση εισηγήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.:

 • Δημιουργία και ένταξη νέων ειδικοτήτων για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.
 • Ίδρυση πειραματικών τμημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
 • Ίδρυση Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ.
 • Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022 – 2023 και 2023-2024.
 • Ίδρυση 6 Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σε υφιστάμενα ΕΠΑ.Λ. με τη λειτουργία της Α’ Τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022.
 • Ίδρυση των νέων 19 Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. με τη λειτουργία της Α’ Τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023.
 • Λειτουργία ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) κατά το έτος κατάρτισης 2022 – 2023 και 2023-2024.

Τα Συμβούλια Σ.Π.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους δημιουργήσαν δίκτυα συνεργασίας με τοπικούς φορείς, όπως ΟΤΑ της περιφέρειάς τους, Επιμελητήρια, Κλαδικές Ομοσπονδίες, Εκπαιδευτικές δομές, Εργοδοτικούς φορείς, Ο.Α.Ε.Δ. κλπ. Με σκοπό την εμπέδωση συνεργασίας και τη συλλογή στοιχείων ερευνών επίσημων φορέων σχετικά με:

 • Τις εκπαιδευτικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Περιφέρειας ή της περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητας του Σ.Σ.Π.Α.Ε.
 • Τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα – ειδικότητες.
 • Τα επαγγέλματα του σήμερα και την αντιστοίχιση τους με τις ειδικότητες που λειτουργούν στις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.).
 • Τον κορεσμό επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας και πως αυτός επηρεάζει τις ειδικότητες που λειτουργούν στις δομές της Ε.Ε.Κ.
 • Την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Ε.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας.
 • Τον αριθμό των εγγραφών στην κάθε ειδικότητα, καθώς επίσης και τον αριθμό των σπουδαστών που αποφοίτησαν (Β.Ε.Κ.).