ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η οργάνωση και εφαρμογή του συστήματος της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων θεμάτων που άπτονται ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

Η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α ). Το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης που είναι αρμόδιο για:

 • τη σύνταξη και έκδοση των κανονισμών λειτουργίας, την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τη συνεργασία για τη διαμόρφωση Κανονισμών Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.,
 • το περιεχόμενο και τις μεθόδους της επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ.,
 • τον καθορισμό των εκπαιδευτικών προδιαγραφών των προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ., αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.,
 • την εφαρμογή των Οδηγών Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • το εκπαιδευτικό υλικό,
 • τη μορφή, τη διάρκεια και τους όρους πρακτικής άσκησης και μαθητείας,
 • την έναρξη και λήξη των περιόδων κατάρτισης,
 • τη διάρκεια της κατάρτισης των εκπαιδευτικών δομών των περ. α΄ έως δ΄, συμπεριλαμβανομένων και των δομών αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.,
 • τη διαχείριση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

β) Το Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας που είναι αρμόδιο για:

 • την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας,
 • τη διοίκηση του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές δομές των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ., τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας,
 • το περιεχόμενο και τις μεθόδους του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας,
 • το εκπαιδευτικό υλικό,
 • τη μορφή, τη διάρκεια και τους όρους Μαθητείας,
 • την έναρξη και τη λήξη των περιόδων Μαθητείας,
 • την αξιολόγηση του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας,
 • τη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, καθώς και τη διευθέτηση των θεμάτων διοίκησης του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

γ ) Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης που είναι αρμόδιο για:

 • τη ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση Ε.Σ.Κ. και Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • τη στελέχωση των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ. με το πάσης φύσεως προσωπικό και την υπηρεσιακή κατάσταση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ως άνω μονάδων,
 • τη ρύθμιση κάθε θέματος, που αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση πάσης φύσης προσωπικού επαγγελματικής κατάρτισης,
 • την έκδοση αποφάσεων κριτηρίων μοριοδότησης υποψηφίων για θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ., καθώς και την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 • την εξέταση ενστάσεων των εκπαιδευτών δημοσίων Ι.Ε.Κ. και δημόσιων Ε.Σ.Κ., σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων,
 • τη χορήγηση κάθε είδους αδειών στους Διευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημόσιων Ε.Σ.Κ.,
 • τις αποφάσεις αμοιβών εμπειροτεχνών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ.,
 • την έκδοση αποφάσεων έγκρισης μετακινήσεων ωφελουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και δημοσίων Ε.Σ.Κ.,
 • τη σύνταξη της πρότασης για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
 • τη σύνταξη της πρότασης για τους εξοπλισμούς δομών μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.