ΠΕΠΑΛ

 

1everyone is smiling listens group people business conference modern classroom daytime

Σκοπός των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι:

α) Η ανάπτυξη ενός από τους κύριους πυλώνες στήριξης και εφαρμογής του κοινού στρατηγικού σχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους.

β) Η  ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

γ) Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες σχολές και τμήματα των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στη διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

δ) Η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών.

ε) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών ειδικοτήτων στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους. Την επιμόρφωση συνδράμουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεις της περιοχής.

στ) Η πιλοτική εφαρμογή:

στα) νέων προγραμμάτων σπουδών,

στβ) σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού,

στγ) καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,

στδ) προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων,

στε) νέων προτύπων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου και

στστ) καλών πρακτικών μεθόδων διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης.

ζ) Η  δοκιμαστική εισαγωγή νέων επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων πριν την ευρεία εφαρμογή τους.

η) Η εναρμόνιση των επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό την πρακτική άσκηση και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Κατά τα λοιπά, τα Π.ΕΠΑ.Λ. εξυπηρετούν, από κοινού με τα υπόλοιπα σχολεία, τους σκοπούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.