Κολλέγια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 • Τμήμα Β’ Αδειοδότησης Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
 • Τμήμα Γ’ Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

       Τα Κολλέγια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1.α του  ν. 3696/2008 (Α’ 117) όπως ισχύει, είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ`αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

         Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1.β του  ως άνω νόμου, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (Κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  των οποίων τα προγράμματα σπουδών οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών(master), εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

          Τα Κολλέγια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.4442/2016(Α’230), όπως ισχύει, υπάγονται  σήμερα για την ίδρυση και τη λειτουργία τους σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου  7 του ως άνω νόμου και αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 279 α και 280 παρ.1, 2,3  του ν.4442/2016  (Α’207).

       Ο καθορισμός της διαδικασίας, του περιεχομένου των δικαιολογητικών, του παραβόλου και των κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας, των μεταβολών, της τροποποίησης ή της μεταβίβασης της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας λαμβάνει χώρα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 285 του ν.4442/2016 (Α’ 230) σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.14715/ΓΓ4/12.02.2022(Β’ 609) Κ.Υ.Α και οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

       Τα  προγράμματα σπουδών των Κολλεγίων εγκρίνονται βάσει των άρθρων 1 και 10 του ν. 3696/2008,  των διατάξεων της αριθμ.πρωτ. 10131/ΙΑ/2012, (Β’ 3057)  υπουργικής Απόφασης και της αριθμ.14715/ΓΓ4/12.02.2022 (Β’609)κοινής υπουργικής απόφασης.

                    

                                                                 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ν.3696/2008 (Α’ 177) « Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. ν.4849/2021 (Α’207), άρθρο 71, Κεφάλαιο Β’, με το οποίο προστέθηκε το Κεφάλαιο ΛΗ’ περί απλούστευσης ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης στον ν.4442/2016.

3. ν.4442/2016 (Α΄ 230), «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», άρθρα 278-286.

4. ν.4093/2012 (Α’ 222)Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο παράγραφος Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. ν.4763/2020 (A’ 254)«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης….και άλλες διατάξεις».

6. ν.4186/2013(Α’193), Άρθρα 26 και 26 Α

7. Υ.Α 10131/ΙΑ/2012 (Β’ 3057) ),Άρθρο ΜΟΝΟ, «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών …. Κολλεγίου, … ».

8.Κ.Υ.Α/14715/ΓΓ4/12.02.2022(Β’609) «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης

9.Υ.Α.151668/ΙΑ/03-12-2012(Β’3324) και αριθμ. 94538/ΙΑ/15-07-2013(Β’1785) «Ορισμός των διεθνών οργανισμών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών».

       

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το ΤΜΗΜΑ Β’ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Διεύθυνσης, είναι μεταξύ άλλων, βάσει του άρθρου 86, παρ. 4 του ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/2020) αρμόδιο για:

 • την εξέταση των αιτήσεων και την έκδοση αποφάσεων που αφορούν στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων .
 • την τροποποίηση, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση αδειών των αδειοδοτημένων Κολλεγίων.
 • την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου των Κολλεγίων καθώς και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη,
 • τον καθορισμό των δικαιολογητικών: α) για τη χορήγηση, τροποποίηση και την ανανέωση άδειας Κολλεγίου, β) για τη μεταβίβαση άδειας Κολλεγίου.
 • τη διαμόρφωση, την τήρηση και τη διαχείριση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου των Κολλεγίων.
 • την έκδοση αποφάσεων προσάρτησης προγραμμάτων σπουδών στην άδεια Κολλεγίου, την τροποποίηση αυτών και τον έλεγχο χρονικής διάρκειας ισχύος των υπαρχουσών συμβάσεων.
 • τη διαμόρφωση και τήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των συμβάσεων των Κολλεγίων με τα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-3442385 -2336 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Διεύθυνσης, είναι μεταξύ άλλων βάσει του άρθρου 86 παρ.5 του ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α’), αρμόδιο για:

 • την εποπτεία της λειτουργίας των Κολλεγίων
 • τη διαμόρφωση και τήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των Κολλεγίων
 • την εξέταση των αιτήσεων για την ένταξη στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολλεγίων
 • την έκδοση των βεβαιώσεων ένταξης στο μητρώο, την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-3442291 -2317

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
 • Για την αδειοδότηση των Κολλεγίων Τηλέφωνα: 2103442336 E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Για την Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια Τηλέφωνα: 2103442291,2317 E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Τα έγγραφα που αφορούν στην αδειοδότηση ή στα προγράμματα των Κολλεγίων κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ισόγειο -γραφείο 103), απ’ όπου διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δ.Β.Μ. της Δ/νσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας
 • Οι Αιτήσεις για Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ισόγειο -γραφείο 103), απ΄ όπου διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Δ/νσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας

Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολλεγίων δύνανται να γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Αίτηση Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, η οποία υπάρχει στην Κεντρική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΙΙΕΚ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ φυσικό πρόσωπο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΙΙΕΚ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ νομικό πρόσωπο