Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 1diversity-people-crowd-friends-communication-concept1.jpg

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι σχολεία Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) – Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ΙΣΟΤΙΜΟ με το απολυτήριο του Γυμνασίου (ν. 4673/2020).

Η φοίτηση στα ΣΔΕ διαφέρει από αυτή στο Γυμνάσιο ως προς τα εξής:

   1. οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες

  2. τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες τους αποτελούν σημείο αναφοράς του μαθήματος

  3. το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι παγιωμένο και δεδομένο αλλά ανοιχτό και ευέλικτο

 4. πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολείο σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (π.χ. μουσεία) ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με περιγραφικά – ποιοτικά σχόλια για τις επιδόσεις τους αλλά και τη συνολική τους πορεία

  5. η έμφαση δίνεται σε μεταγνωστικές δεξιότητες (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) και όχι στην ακαδημαϊκή γνώση

 6. οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι εναλλακτικές – καινοτόμες και στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Σήμερα λειτουργούν 66 ΣΔΕ και επιπλέον 21 παραρτήματα σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα λειτουργούν και 12 ΣΔΕ σε καταστήματα κράτησης.

Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι:

α) η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ατόμων ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω,

β) η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,

γ) η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική - οικονομική ένταξη και ανέλιξη,

δ) η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων και

ε) η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.

1. ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. είναι ανοικτό και ευέλικτο και στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων στους μαθητές του.

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από τα εξής γνωστικά αντικείμενα :

1. Ελληνική γλώσσα,

2. Μαθηματικά,

3. Πληροφορική,

4. Αγγλική γλώσσα,

5. Κοινωνική εκπαίδευση,

6.Περιβαλλοντική εκπαίδευση,

7. Φυσικές επιστήμες και

8. Πολιτισμική-Αισθητική αγωγή.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Δ.Ε. αποτελείται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (που αποσπώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) καθώς και ωρομίσθιους/ες εκπαιδευτές/τριες.

Επίσης, σε κάθε Σ.Δ.Ε. παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν/μία σύμβουλο σταδιοδρομίας και έναν/μία σύμβουλο ψυχολόγο.

2. ΠΩΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΔΕ

Δικαίωμα εγγραφής  στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι/ες είναι άνω των 18 ετών, έχουν απολυτήριο Δημοτικού αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες προσέρχονται σε διαδικασία συνέντευξης ενώπιον επιτροπής που συστήνεται με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας του Σ.Δ.Ε. Οι διαδικασίες επιλογής υποψήφιων εκπαιδευομένων για κάθε σχολικό έτος ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν υπάρχουν κενές θέσεις εκπαίδευσης, η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι 15 Οκτωβρίου.

3. ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Για τα Πληροφοριακά στοιχεία για τα Σ.Δ.Ε. πατήστε εδώ.

Για τα πληροφοριακά στοιχεία για τα Σ.Δ.Ε. σε καταστήματα κράτησης πατήστε εδώ.