Ελληνομάθεια

ELLINOMATHEIA DIA VIOU

 

Η  Γ.Γ.Ε.Ε.Κ &.Δ.Β.Μ. οργανώνει και εποπτεύει προγράμματα ελληνομάθειας:

α) εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού και

β) πολιτειακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα ελληνομάθειας αναπτύσσονται στα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και Β2. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, καθώς και της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο άνω των δεκαέξι ετών, οι  οποίοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και οδηγεί, ύστερα από εξετάσεις, βάσει της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), στη λήψη ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Η χρήση του πιστοποιητικού αυτού είναι δυνατή και για επαγγελματικούς σκοπούς, όπου το πιστοποιητικό είναι προαπαιτούμενο για άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν, στο πλαίσιο δράσεων των Κ.Δ.Β.Μ., ή σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία

ΝΕΟ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Για το Δελτίο Τύπου "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024" πατήστε εδώ.

Για την Απόφαση διεξαγωγής Εξετάσεων Ελληνομάθειας έτους 2024, πατήστε εδώ. 

1. ΚΥΑ Ελληνομάθειας.

2.Τροποποίηση ΚΥΑ Ελληνομάθειας.

 ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

loading...
Πιστοποίηση: Διαδικασία και σκοπός

Ως πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τα άρθρα 90 και 107 του ν. 4251/2014 (Α’80), ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις λαμβάνουν ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορούν να συμμετέχουν:

  • οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014, Α΄80),
  • οι δικαιούχοι και αιτούντες/-ούσες διεθνή προστασία (ν. 4636/2019, Α’ 169)

ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Δομή Εξετάσεων

Η εξέταση διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις και αποτελείται από πέντε (5) θεματικές ενότητες.

1. Στην πρώτη φάση (πρώτη θεματική ενότητα), οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σεβασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.

2. Στη δεύτερη φάση (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θεματική ενότητα), οι υποψήφιοι εξετάζονται στις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και παραγωγής γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα:

Κατανόηση προφορικού λόγου: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις και προσωπικές εμπειρίες (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.), σε απλές ανακοινώσεις ή ειδήσεις, οδηγίες, περιγραφές. Τα ηχογραφημένα κείμενα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα και οι εξεταζόμενοικαλούνται να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου: Στους υποψήφιους δίνονται σύντομα κείμενα που αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις (π.χ. ανακοινώσεις, αγγελίες, διαφημιστικά έντυπα, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κτλ., απλές οδηγίες χρήσης). Οι εξεταζόμενοι καλούνται να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες ή φράσεις μεταξύ τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να συμπληρώσουν τα κενά σε ένα κείμενο.

Παραγωγή γραπτού λόγου: Οι υποψήφιοιγράφουν δύο σύντομα κείμενα (ένα φιλικό και ένα επίσημο) γιαδιάφορα θέματα της καθημερινότητάς τους.

3. Στην τρίτη φάση (πέμπτη θεματική ενότητα), οι υποψήφιοι εξετάζονται στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου. Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει συζήτηση με τους αξιολογητές και σύντομο παιχνίδι ρόλων μεταξύ των εξεταζομένων και ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν σύντομες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών κτλ., να δίνουν απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε καθημερινά θέματα, να ανταποκρίνονται προφορικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, σε απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας:

- επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998, Α΄242 και προ της εφαρμογής του π.δ. 60/2010, Α΄ 98)

ή

- επιπέδου Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010)

υποβάλλονται μόνο στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Βαθμολόγηση - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Χορήγηση πιστοποιητικού

Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχών θεωρείται ουποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 μονάδες.

Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει: (α) τουλάχιστον 50 μονάδες και (β) τουλάχιστον το 50% σε τέσσερις από τις πέντε θεματικές ενότητες της εξέτασης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνταιστην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο ένα (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, από όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Θέματα Προηγούμενων Εξετάσεων
Εξεταστέα Ύλη Ελληνομάθειας

Οι υποψήφιοι, όσον αφορά το επίπεδο Α2, πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν και να παράγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές κ.ά.). Επίσης πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά κείμενα, να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο για να χειρίζονται απλές κοινωνικές περιστάσεις, να συνθέτουν απλά και αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.

α) Ύλη για τις εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα, σε στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού: συνολική εξεταστέα ύλη

β)  Ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού