ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας είναι η αξιοποίηση μηχανισμών για την τεκμηρίωση των αναγκών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας, η αποτίμηση της εφαρμογής των προγραμμάτων της, η γενική παρακολούθηση και επικαιροποίηση του συνολικού σχεδιασμού των αντίστοιχων πολιτικών, η αξιοποίηση εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυσή της, η υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, καθώς και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η ανάπτυξη κάθε πρόσφορου μέσου προβολής και προώθησης των πολιτικών και προγραμμάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας στην ελληνική κοινωνία και στις ομάδες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

 Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας συγκροτείται από  τις ακόλουθες οργανικές μονάδες

α) Το Τμήμα Α΄ Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας που είναι αρμόδιο για:

 • την αξιοποίηση εργαλείων και μηχανισμών καταγραφής και τεκμηρίωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας για τη διαμόρφωση τομέων, ειδικοτήτων, προγραμμάτων σπουδών και οδηγών κατάρτισης, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και οργανισμούς,
 • την αποτίμηση της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.,
 • την αξιολόγηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την πρόληψη του κοινωνικού τους αποκλεισμού,
 • την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., των επιμέρους εκπαιδευτικών δομών και μονάδων, του συνόλου ίδιων προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και αυτών των άλλων Υπουργείων και Κ.Δ.Β.Μ. των Α.Ε.Ι. επί θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας,
 • τον καθορισμό δεικτών και την παρακολούθησή τους, τη συγκέντρωση, ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου και μεθόδου για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των Ι.Ε.Κ., καθώς και δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται εντός πλαισίου στρατηγικής και δράσεων για την ενδυνάμωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας,
 • την έρευνα και μελέτη θεμάτων απασχόλησης και καινοτομίας, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς φορείς κοινωνικούς εταίρους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς,
 • τη σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων που πραγματοποιούνται εντός πλαισίου στρατηγικής και δράσεων για την ενδυνάμωση της νεολαίας και την εισήγηση από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τον επαναπροσδιορισμό των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του τακτικού προϋπολογισμού με βάση το μέγεθος της απορρόφησής τους και τον δείκτη αποτελεσματικότητας των υλοποιημένων δράσεων και προγραμμάτων κατά την περίοδο αξιολόγησης,
 • την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

β) Το Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας που είναι αρμόδιο για:

 • τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που παρέχονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς και για τη νεολαία,
 • την εισήγηση εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη των στόχων των Οδηγών Κατάρτισης και λοιπών Τεύχος A’ 254/21.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11991 προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και τη χρήση του υλικού αυτού στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),
 • την υλοποίηση προγράμματος για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης πάνω στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
 • τη μελέτη και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων,
 • την εισήγηση μεθοδολογιών, ψηφιακών συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και προτύπων για την περιγραφή του μαθησιακού υλικού στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση,
 • την προώθηση της χρήσης του ανοικτού λογισμικού και γενικά τη διάδοση της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση, καθώς και για τη νεολαία,
 • την εισήγηση μεθοδολογιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση, καθώς και για τη νεολαία,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

γ ) Το Τμήμα Γ΄ Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία που είναι αρμόδιο για:

 • τον σχεδιασμό προγράμματος επικοινωνίας μεταξύ της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και λοιπών φορέων για την προώθηση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας,
 • την παρακολούθηση του προγράμματος επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας των υποσυστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας,
 • τη διαμόρφωση και προώθηση δελτίων τύπου, δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, παραγωγών και εκπομπών, για τα θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας, μέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), της τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου,
 • την παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου ή άλλου υλικού και τη διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων, μεμονωμένων γεγονότων ή και φεστιβάλ με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη νεολαία,
 • τη διαχείριση των ιστοσελίδων και των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα που ανήκουν στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., στ) τη σύσταση και επικαιροποίηση αρχείου με πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των νέων σε θέματα ιδίως ανάπτυξης, κινήτρων, θεσμών και μέτρων, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης των νέων,
 • τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με όλους τους τοπικούς φορείς και οργανώσεις που αναπτύσσουν δράσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και τη νεολαία,
 • την οργάνωση και λειτουργία έκτακτων ή μόνιμων σημείων πληροφόρησης,
 • τη μέριμνα για τη χορήγηση αιγίδας σε δράσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση, διά βίου μάθηση και τη νεολαία
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 δ) Το Τμήμα Δ΄ Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας. με έδρα τη Θεσσαλονίκη που είναι αρμόδιο για:

 • την ανάδειξη, υποστήριξη και παρακολούθηση προγραμμάτων και δράσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στη Βόρεια Ελλάδα σε συνεργασία με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού,
 • τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με όλους τους τοπικούς φορείς και οργανώσεις που αναπτύσσουν δράσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και νεολαία, όπως δήμοι, Α.Ε.Ι., ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και οργανώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στη Βόρεια Ελλάδα,
 • τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και τη διαρκή ενημέρωση των υπηρεσιών αυτών για όλα τα θέματα που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και νεολαία στη βόρεια Ελλάδα και τις δράσεις που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο,
 • την υποστήριξη του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στη Θεσσαλονίκη,
 • τη λειτουργία των γραφείων ενημέρωσης στη Βόρεια Ελλάδα,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.