Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2021-2027. Ο γενικός στόχος του Erasmus+ είναι, μέσω της διά βίου μάθησης, να υποστηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και την κοινωνική συνοχή και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Κύριο μέλημα του προγράμματος είναι να προσεγγίσει και να υποστηρίξει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία και μεταναστών, καθώς και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.

Για την επίτευξη του γενικού και των επιμέρους στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων κατά την περίοδο 2021-2027:

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων
Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής και τη συνεργασία

Τομέας Νεολαίας


Ο τομέας της Νεολαίας μέσα από τη Βασική Δράση 1, υποστηρίζει τους νέους και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας (youth workers), ώστε να καλλιεργήσουν πλήθος δεξιοτήτων μέσα από μεθόδους μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Στόχος είναι η προσωπική και κοινωνικοεκπαιδευτική εξέλιξή τους και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές απασχόλησής τους.
Επίσης, ο τομέας της Νεολαίας μέσα από τη Βασική Δράση 2, παρέχει στήριξη σε οργανισμούς με σκοπό τη δημιουργία συνεργασιών που έχουν στόχο την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό όσο και σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι δραστηριότητες μάθησης στον τομέα της Νεολαίας θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στους νέους, καθώς και στους εμπλεκόμενους οργανισμούς, στις κοινότητες στις οποίες διεξάγονται οι εν λόγω δραστηριότητες, στον ίδιο τον τομέα της νεολαίας και στον ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό τομέα γενικότερα.

Τομέας Αθλητισμού


Ο τομέας του Αθλητισμού μέσα από τις Συμπράξεις συνεργασίας, τις Συμπράξεις μικρής κλίμακας, τα Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων και τις Ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προωθεί τη συμμετοχή στη σωματική άσκηση και τον εθελοντισμό. Οι παραπάνω δράσεις έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και προκλήσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Για τη χώρα μας, Εθνικός Οργανισμός / Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός έχει οριστεί το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ενώ η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ενότητα στη ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ πατώντας εδώ.