Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Πρόσκληση με ΑΔΑ: Ψ38Κ46ΜΤΛΗ-33Φ)

 

young woman teacher sitting at school desk in front of blackboard in classroom checking homework of students looking at camera happy and pleased smiling

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε.