Αναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικών εγχειριδίων ειδικότητας 19. Εικονογράφος - Σκιτσογράφος

 

draw 4067546 1280

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, το οποίο υλοποιείται από κοινοπραξία των κοινωνικών εταίρων, ενημερώνει ότι:

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΕ2 του Υποέργου 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»  με κωδικό ΟΠΣ 5069281 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, δημοσιεύει την ακόλουθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων δύο (2) μαθησιακών ενοτήτων του εκπαιδευτικού εγχειριδίου και της τράπεζας θεμάτων της ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.:

19. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ - αναζήτηση συγγραφέων για 2 μαθησιακές ενότητες (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: 19. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: 24/04/2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00