Αναζήτηση συγγραφέων 17 μαθησιακών ενοτήτων Ειδικότητας 28. ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΕ2 του Υποέργου 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»  με κωδικό ΟΠΣ 5069281 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, δημοσιεύει την ακόλουθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων 17 μαθησιακών ενοτήτων του εκπαιδευτικού εγχειριδίου και της τράπεζας θεμάτων της ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.:

28. ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ  - αναζήτηση συγγραφέων για 17 μαθησιακές ενότητες (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: 28. ΤΕΧΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: 19/06/2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00