Σύνδεση της Ε.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας μέσω των οδηγών κατάρτισης - Πρόσκληση Κ.Α.ΕΛ.Ε/Ε.Σ.Ε.Ε.

 

front view stacked books ladders education day

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, το οποίο υλοποιείται από κοινοπραξία των κοινωνικών εταίρων, ενημερώνει ότι:

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ), στο πλαίσιο  του Υποέργου 4  «Διαμόρφωση 29 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ», της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων,  έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1) Για  αναζήτηση έξι (6) συμβούλων  μεθοδολογίας  για την  παροχήσυμβουλευτικήςυποστήριξης των συγγραφικών ομάδων όσον αφορά τις προδιαγραφές ανάπτυξης έξι (6) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων και των σχετικών Τραπεζών Θεμάτων έξι (6) ειδικοτήτωντων Ι.Ε.Κ.

2) Για  αναζήτηση έξι (6) συγγραφέων πυρηνικών μαθησιακών ενοτήτων για τη συγγραφή πυρηνικών μαθησιακών ενοτήτων ειδικότητας και για την επιστημονική εποπτεία και συντονισμό των υπόλοιπων συγγραφέων

3) Για  αναζήτηση πέντε (5) συγγραφέων πυρηνικών μαθησιακών ενοτήτων και αφορά συγγραφείς πυρηνικών μαθησιακών ενοτήτων ειδικότητας και υπεύθυνους με την επιστημονική εποπτεία και συντονισμό των υπόλοιπων συγγραφέων

4) Για συγγραφείς μαθησιακών ενοτήτων  για τη συγγραφή μαθησιακών ενοτήτων του εκπαιδευτικού  εγχειριδίου και των σχετικών προς συμπλήρωση τμημάτων των Τραπεζών Θεμάτων στις παρακάτω ειδικότητες των  Ι.Ε.Κ :

Τέχνη τοιχογραφίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του πολιτισμού

Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό εμπόριο

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Αθλητισμού

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα των Μεταφορών

Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Στέλεχος Διαχείρισης και Προώθησης Προϊόντων Μόδας

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

Βοηθός Οπτικής και Οπτομετρίας

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων(Marketing)

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

Όλες οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΑΕΛΕ στις 5/7/2024 και με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/7/2024 και ώρα 16:00