ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Νεολαίας είναι ο συντονισμός και η εφαρμογή της πολιτικής για τη νεολαία, η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση εξειδικευμένων θεματικών προγραμμάτων και δράσεων για τη νεολαία.

Η Διεύθυνση Νεολαίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α ) Το Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικών και Αναπτυξιακών Δράσεων για τη Νεολαία  που είναι αρμόδιο για:

 • την κατάρτιση εισήγησης αναφορικά με τον καθορισμό της εθνικής στρατηγικής σε θέματα νεολαίας,
 • τον συντονισμό υπηρεσιών των Υπουργείων, οργανισμών, φορέων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της νεολαίας,
 • τη σύγκληση, ενημέρωση και υποστήριξη οργάνων, που συμμετέχουν στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνεργειών για τον τομέα των ζητημάτων της νεολαίας,
 • την εισήγηση για τη σύσταση, την εποπτεία και την υποστήριξη γνωμοδοτικών ερευνητικών επιτροπών για θέματα νεολαίας,
 • τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων, φορέων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, οργανώσεων νέων και κάθε θεσμικού οργάνου ή συλλογικότητας σχετικών με τους νέους με σκοπό τη σύνταξη κατ’ ελάχιστον ετησίως έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για τη νεολαία,
 • τη σύνταξη εισηγήσεων για τον σχεδιασμό προγραμμάτων για τη νεολαία που αφορούν στον πληθυσμό της Χώρας,
 • τον σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων και δράσεων με έμφαση στις ευρεσιτεχνίες και καινοτομίες των νέων,
 • την ενημέρωση των νέων και την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, καθώς και για θέματα που αφορούν στην πολιτική στήριξης παραγωγικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της νεολαίας,
 • τον σχεδιασμό, την εποπτεία και την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας πληροφόρησης των νέων Eurodesk,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

β ). Το Τμήμα Β΄ Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας που είναι αρμόδιο για:

 • την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τους νέους σε θέματα πολιτισμού,
 • την προώθηση και ανάδειξη της καλλιτεχνικής, αισθητικής και πολιτιστικής έκφρασης των νέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 • την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την ανάδειξη και προστασία των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων νεανικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε εθνικό επίπεδο,
 • την οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τη νεολαία,
 • την υποστήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη σύνδεσή της με την κοινωνία και τους θεσμούς,
 • την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων δημιουργών με στόχο την ατομική και επαγγελματική τους ανάπτυξη,
 • τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων δημιουργών και τη δικτύωσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 • την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη στήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και καινοτομίας, μέσα από τη συμμετοχή σε οργανισμούς και δίκτυα, και την εκπροσώπηση στα σχετικά καταστατικά όργανα,
 • τη δημιουργία προϋποθέσεων και την παροχή κινήτρων με σκοπό τη συνεχή διεύρυνση της κοινωνικής συμμετοχής των νέων,
 • την εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν ως στόχο τη στήριξη των νέων δημιουργών και την παροχή ευκαιριών για συμμετοχή σε δράσεις διεθνούς χαρακτήρα και τη δικτύωσή τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με γνώμονα τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στην εθνική και διεθνή αγορά εργασίας στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

γ ) Το Τμήμα Γ΄ Κοινωνικής Συμμετοχής, Εθελοντισμού και Δομών Νεολαίας που είναι αρμόδιο για:

 • τη στήριξη και την προώθηση του εθελοντισμού και της εθελοντικής δράσης των νέων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο,
 • την υλοποίηση και υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων σε θέματα:
 1. εθελοντικών πρωτοβουλιών, οργανώσεων νέων και φορέων αρμόδιων για τη νεολαία,
 2. δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και βελτίωσης της υγείας των νέων,
 3. προώθησης και προαγωγής της περιβαλλοντικής και οικολογικής παιδείας των νέων,
 4. πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξής τους,
 5. αντιμετώπισης φαινομένων αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ρατσισμού, μίσους, εκφοβισμού, ξενοφοβίας των νέων,
  • τη διοργάνωση θεματικών σεμιναρίων σε νέους εθελοντές,
  • τη σύνταξη εισηγήσεων για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αναγνώριση και προστασία του εθελοντή, καθώς και των εργαζομένων με και για τους νέους (youth workers),
  • την ανάπτυξη και υποστήριξη, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο: α) των δομών νεανικής συμμετοχής, β) των θεματικών δικτύων, γ) των οργανώσεων νέων, δ) των συλλογικών οργάνων αντιπροσώπευσης των νέων, ε) της συμμετοχής των νέων σε οργανώσεις και δίκτυα για τη νεολαία,
  • την κατάρτιση και τήρηση μητρώου εθελοντικών οργανώσεων και δομών νεολαίας,
  • την έρευνα, μελέτη και διατύπωση προτάσεων που αφορούν σε θέματα εθελοντισμού και δομών νεολαίας,
  • τη στήριξη ευπαθών ομάδων της νεολαίας, μέσω της υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών, δράσεων και προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «Νομική βοήθεια για νέους», με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος υπεράσπισης των νέων ή προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη,
  • την κατάρτιση των εισηγήσεων, σχετικά με τον σχεδιασμό δράσεων για τη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και προσφύγων σε προγράμματα που αφορούν στη νεολαία,
  • τη μέριμνα και τη στήριξη νέων προσφύγων και μεταναστών, μέσω της υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, σε συνεργασία και με συναρμόδια Υπουργεία,
  • την έρευνα, τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν σε θέματα κοινωνικής συμμετοχής και μέριμνας για τους νέους,
  • τη δημιουργία προϋποθέσεων και την παροχή κινήτρων με σκοπό τη συνεχή διεύρυνση της κοινωνικής συμμετοχής των νέων και
  • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 δ ) Το Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία που είναι αρμόδιο για:

 • την παρακολούθηση, τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
 • την εκπροσώπηση για θέματα νεολαίας σε συνέδρια, συναντήσεις, σεμινάρια και ομάδες εργασίας, όργανα και επιτροπές των ευρωπαϊκών και λοιπών διεθνών οργανισμών, όπως η Ε.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Ο.Η.Ε. και η UNESCO (ΟΥΝΕΣΚΟ),
 • την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με ομόλογους φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τον συντονισμό, την προετοιμασία, παρακολούθηση και υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διμερών συμφωνιών σε θέματα νεολαίας,
 • την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα νεολαίας,
 • την ενεργοποίηση των διακρατικών μορφωτικών συμφωνιών σε θέματα νεολαίας,
 • την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέματα νεολαίας στο εξωτερικό,
 • την προώθηση των διμερών και πολυμερών συνεργασιών και τη διαμόρφωση διακρατικών συνεργασιών σε θέματα νεολαίας,
 • τη διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο, συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων, διαγωνισμών και ομάδων εργασίας για θέματα νεολαίας,
 • τη συνεργασία με δομές οργανώσεων νέων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
 • τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και από τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα νεολαίας και τη διάχυση της σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες υπηρεσίες,
 • την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τις δυνατότητες, ευκαιρίες και προγράμματα που διαμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της νεολαίας,
 • την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα νεολαίας και την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων συνεργασίας,
 • τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα νεολαίας, τα οποία προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς,
 • την έκδοση σχεδίων αποφάσεων έγκρισης μετακίνησης για συμμετοχή σε συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό για θέματα νεολαίας,
 • την εποπτεία, την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία,
 • την εισήγηση για συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για την εποπτεία της εθνικής εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία, για τα οποία η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. αποτελεί την εποπτεύουσα Εθνική Αρχή και
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.